Vnútorný poriadok kina Mostár

 1. Návštevník kina, ktorý si chce uplatniť nárok na poskytnutie zľavy zo vstupného, je povinný preukázať pri kúpe vstupenky oprávnenosť nároku na uplatnenie zľavy, a to predložením platného dokladu, ktorý ho k zľave oprávňuje. V prípade, že nárok nepreukáže, zľavu mu nemožno priznať. Personál kina je oprávnený požiadať o opätovnú kontrolu pri vstupe do kinosály. Pokiaľ návštevník nárok na zľavu nepreukáže, bude jeho vstupenka považovaná za neplatnú a nebude mu umožnený vstup do kinosály bez nároku na vrátenie vstupného. Zľavneným vstupným sa rozumie študentské, detské, seniorské, ZŤP.
 2. Návštevník kina je povinný uschovať si vstupenku, pokiaľ sa zdržiava v priestoroch kina a pri opustení kinosály a návrate do kinosály je povinný sa ňou preukázať na požiadanie personálu kina. V prípade, že sa platnou vstupenkou nepreukáže, personál má nárok nevpustiť ho do kinosály a požiadať ho o opustenie kina.
 3. Pri kúpe vstupenky na 3D predstavenie si návštevník kina môže kúpiť vlastné 3D okuliare v pokladni kina Mostár.
 4. Vstup do kina s nadrozmernou batožinou, vrátane nákupných tašiek je z bezpečnostných a kapacitných dôvodov zakázaný! V kine neposkytujeme službu úschovy osobných vecí návštevníkov.
 5. Do kinosály je zakázaný vstup podnapitým osobám!
 6. Vo všetkých priestoroch kina platí prísny zákaz fajčiť!
 7. Vo všetkých priestoroch kina je zakázané jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboardoch a kolobežkách.
 8. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané brať so sebou do kinosál sklené fľaše a poháre.
 9. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť do kina strelné zbrane.
 10. Do kinosály je povolené vodiť maloleté deti len na zodpovednosť rodičov. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných návštevníkov kina bude dieťa s rodičmi požiadané, aby opustili kinosálu bez nároku na náhradu vstupného.
 11. Do všetkých priestorov kina vrátane kinosál je zakázané vodiť zvieratá!

12. Peňažné rozdiely, zistené mimo pokladne, v kine Mostár neakceptujeme!

13. Pri neúčasti na predstavení alebo predčasnom opustení kina stráca použitá vstupenka platnosť a zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu vstupného. Storno vstupenky je možné len v prípade, že sa z technických dôvodov neuskutoční premietanie.

ĎALEJ UPOZORŇUJEME:

 • Pri vstupe do kinosály a pri odchode je potrebné zachovať pokoj.
 • Prosíme, aby ste rešpektovali upozornenia a pokyny personálu kina.
 • V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo sťažností sa obráťte na zamestnanca kina.
 • Všetky filmy sú chránené autorskými právami.
 • V prípade, že spozorujete akékoľvek podozrivé chovanie, upozornite na to personál kina.
 • Upozorňujeme, že vstupenky v rade XIII. ABCD sú určené pre vozičkárov, nie sú tam sedačky, len miesto určené na umiestnenie vozíka. Tieto sedačky sú označené piktogramom "vozičkár", preto vás prosíme, aby ste to rešpektovali. V prípade, že si lístok zakúpi osoba, ktorá nemá vozíček nebude jej umožnený vstup do kinosály ani vrátenie peňazí.
 • Lístky si môžete zakúpiť v pokladni kina hodinu pred premietaním, alebo online na stránke kina. V prípade, že si vstupenky rezervujete dôkladne si pozrite o koľkej vyprší rezervácia (rezervačný systém vás na to upozorní v spätnom emaily, zvyčajne je to 30 minút pred začatím filmu).
 • Kino Mostár premieta od 5 divákov, v prípade, že máte zakúpenú vstupenku a nepremieta sa v dôsledku neúčasti divákov, vstupné vám bude vrátené - buď na pokladni kina Mostár, ak ste si vstupenku zakúpilli na pokladni, alebo v TIC Brezno, ak ste si vstupenku zakúpili v TIC,  alebo prevodom na účet pri kúpe vstupenky cez internet.
 • V pokladni kina Mostár je možné platiť len hotovosťou.

 

Kino Mostár VÁM ĎAKUJE za pochopenie a spoluprácu.