Vnútorný poriadok kina Mostár

 1. Návštevník kina, ktorý si chce uplatniť nárok na poskytnutie zľavy zo vstupného, je povinný preukázať pri kúpe vstupenky oprávnenosť nároku na uplatnenie zľavy, a to predložením platného dokladu, ktorý ho k zľave oprávňuje. V prípade, že nárok nepreukáže, zľavu mu nemožno priznať. Personál kina je oprávnený požiadať o opätovnú kontrolu pri vstupe do kinosály. Pokiaľ návštevník nárok na zľavu nepreukáže, bude jeho vstupenka považovaná za neplatnú a nebude mu umožnený vstup do kinosály bez nároku na vrátenie vstupného. Zľavneným vstupným sa rozumie študentské, detské, seniorské, ZŤP.
 2. Návštevník kina je povinný uschovať si vstupenku, pokiaľ sa zdržiava v priestoroch kina a pri opustení kinosály a návrate do kinosály je povinný sa ňou preukázať na požiadanie personálu kina. V prípade, že sa platnou vstupenkou nepreukáže, personál má nárok nevpustiť ho do kinosály a požiadať ho o opustenie kina.
 3. Pri kúpe vstupenky na 3D predstavenie si návštevník kina môže kúpiť vlastné 3D okuliare v pokladni kina Mostár.
 4. Vstup do kina s nadrozmernou batožinou, vrátane nákupných tašiek je z bezpečnostných a kapacitných dôvodov zakázaný! V kine neposkytujeme službu úschovy osobných vecí návštevníkov.
 5. Do kinosály je zakázaný vstup podnapitým osobám!
 6. Vo všetkých priestoroch kina platí prísny zákaz fajčiť!
 7. Vo všetkých priestoroch kina je zakázané jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboardoch a kolobežkách.
 8. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané brať so sebou do kinosál sklené fľaše a poháre.
 9. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť do kina strelné zbrane.
 10. Do kinosály je povolené vodiť maloleté deti len na zodpovednosť rodičov. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných návštevníkov kina bude dieťa s rodičmi požiadané, aby opustili kinosálu bez nároku na náhradu vstupného.
 11. Do všetkých priestorov kina vrátane kinosál je zakázané vodiť zvieratá!

12. Peňažné rozdiely, zistené mimo pokladne, v kine Mostár neakceptujeme!

13. Pri neúčasti na predstavení alebo predčasnom opustení kina stráca použitá vstupenka platnosť a zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu vstupného. Storno vstupenky je možné len v prípade, že sa z technických dôvodov neuskutoční premietanie.

ĎALEJ UPOZORŇUJEME:

 • Pri vstupe do kinosály a pri odchode je potrebné zachovať pokoj.
 • Prosíme, aby ste rešpektovali upozornenia a pokyny personálu kina.
 • V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo sťažností sa obráťte na zamestnanca kina.
 • Všetky filmy sú chránené autorskými právami.
 • V prípade, že spozorujete akékoľvek podozrivé chovanie, upozornite na to personál kina.
 • Upozorňujeme, že vstupenky v rade XIII. ABCD sú určené pre vozičkárov, nie sú tam sedačky, len miesto určené na umiestnenie vozíka. Tieto sedačky sú označené piktogramom "vozičkár", preto vás prosíme, aby ste to rešpektovali. V prípade, že si lístok zakúpi osoba, ktorá nemá vozíček nebude jej umožnený vstup do kinosály ani vrátenie peňazí.
 • Lístky si môžete zakúpiť v pokladni kina hodinu pred premietaním, alebo online na stránke kina. V prípade, že si vstupenky rezervujete dôkladne si pozrite o koľkej vyprší rezervácia (rezervačný systém vás na to upozorní v spätnom emaily, zvyčajne je to 30 minút pred začatím filmu).
 • Kino Mostár premieta od 5 divákov, v prípade, že máte zakúpenú vstupenku a nepremieta sa v dôsledku neúčasti divákov, vstupné vám bude vrátené - buď na pokladni kina Mostár, ak ste si vstupenku zakúpilli na pokladni, alebo v TIC Brezno, ak ste si vstupenku zakúpili v TIC,  alebo prevodom na účet pri kúpe vstupenky cez internet.
 • V pokladni kina Mostár je možné platiť hotovosťou, platobnou kartou.

 

Kino Mostár VÁM ĎAKUJE za pochopenie a spoluprácu.

 

 

 

Metodický pokyn - preverovanie veku návštevníkov

Metodický pokyn - preverovanie veku návštevníkov pri filmoch s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov a s vekovou nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov.
Prevádzkovateľ kina má povinnosť zamedziť maloletým sprístupňovanie audiovizuálneho diela určené len dospelým. Z uvedenej povinnosti vyplýva oprávnenie skontrolovať primeraným spôsobom či záujemca o návštevu predstavenia /divák dosiahol vek 18 rokov. V opačnom prípade by sa prevádzkovateľ mohol dopustiť porušenia povinností uloženej mu zákonom o audiovízii a vystavil by sa hrozbe udelenia pokuty do výšky 30.000,- €. ( podľa § 41 ods. 1 písm. g môže byť povinnej osobe za porušenie povinností podľa § 14 uložená pokuta do 30.000,- € )
Citácia zákona : Tretia časť zákona o audiovízii – zák. 40/2015 zb. (ochrana maloletých), konkrétne §14 ustanovuje :
Obmedzenie prístupu k audiovizuálnemu dielu, zvukovému záznamu umeleckého výkonu a multimediálnemu dielu
(1) Rozširovanie audiovizuálneho diela určeného len dospelým, ako aj jeho sprístupňovanie verejnosti sa môže uskutočňovať len spôsobom, ktorý vylúči prístup maloletých k takémuto audiovizuálnemu dielu.
(2) Audiovizuálne dielo určené len dospelým musí byť pri rozširovaní zreteľne označené na viditeľnom mieste textom „Upozornenie: Toto audiovizuálne dielo je určené len osobám starším ako 18 rokov.", najmä na vonkajšom obale nosiča používanom pri maloobchodnom predaji; za vonkajší obal nosiča sa považuje aj dodatočný priehľadný obal.
(3) Audiovizuálne dielo určené len dospelým musí byť pri sprístupňovaní verejnosti zreteľne označené na viditeľnom mieste textom „Upozornenie: Toto audiovizuálne dielo je určené len osobám starším ako 18 rokov.", ktorý je umiestnený v ponuke, prostredníctvom ktorej sa toto dielo sprístupňuje verejnosti, alebo iným obdobným spôsobom.
Pozn.: Za maloletú sa považuje osoba, ktorá nedosiahla vek 18 rokov.
Odporúčaný postup pri preverovaní veku :
Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. Za doklad preukazujúci dosiahnutie požadovaného veku je možné považovať akýkoľvek doklad obsahujúci fotografiu návštevníka a dátum narodenia ( napr ISIC, električenku, OP, pas, etc). Dôrazne sa neodporúča vyhotovovať akékoľvek kópie týchto dokladov (rozpor s GDPR). Postačí ak osoba predloží doklad k nahliadnutiu. Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.
1.
Filmy s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca.V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu.
2.
Filmy s vekovou nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov
U filmov s vekovou nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.
Pozn.: Odporúčaný postup nie je uvedený priamo v zákone ani v inom právnom predpise s priamou vykonateľnosťou. Za účelom zamedzenia konfliktov a nedorozumení odporúčame preto do všeobecných obchodných podmienok na webe ako aj na mieste predaja lístkov umiestniť napr. nasledovný text:
1.
Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.
2.
Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Deskriptory obsahu/klasifikácia obsahu Okrem povinnosti označovať filmy v kinách z hľadiska (ne)vhodnosti pre jednotlivé vekové skupiny U ⑦ ⑫ ⑮ ⑱, pribúda povinnosť označovať filmy aj deskriptormi typu potenciálne škodlivého obsahu (uvedené poradie nie je náhodné, je dané dôležitosťou jednotlivých deskriptorov):
1.násilie
2.diskriminácia
3.strach
4.závislosť
5.sex
6.vulgarizmy
7.nahota